Cotización Gratis

Reglamento del curso de traductor

Dziękujemy za zainteresowanie kursem tłumacza prowadzonym przez dział szkoleniowy Content Writer (dalej jako ,,Kurs»).

Podstawowym przeznaczeniem Kursu jest zwiększenie kompetencji zawodowych u uczestników (zwanych dalej ,,Kursantami») w zakresie tłumaczeń językowych. W tym celu stosujemy zasady, które opisujemy w niniejszym Regulaminie.

§ 1 O nas

 1. Organizatorem Kursu jest przedsiębiorstwo Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej jako: „Content Writer”).
 2. Dział szkoleniowy Content Writer jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00204/2022.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Kodeks cywilny – ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Kursu.
 • Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem URL https://contentwriter.pl wraz z jej podstronami.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Content Writer na rzecz Kursanta za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu Internetowego.
 • Kursant – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zapisana na Kurs.

Kursant i Content Writer zwani są łącznie «Stronami«.

§ 3 Ogólne zasady funkcjonowania Kursu

§ 3.1 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Content Writer umożliwia Użytkownikom zapisanie się na Kurs poprzez dedykowane podstrony znajdujące się w Serwisie Internetowym.
 2. Aby zostać Kursantem, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 999 złotych brutto, korzystając z formularza dostępnego na dedykowanych podstronach.
 3. Content Writer udostępnia możliwość płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl (możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl). Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi zgodnie z wyborem Usługobiorcy: spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 4. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzymuje potwierdzenie płatności na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej i tym samym zostaje Kursantem, zawierając umowę o świadczenie usług z Content Writer.
 5. Content Writer przygotuje program nauczania i w ciągu dziesięciu dni roboczych skontaktuje się z Kursantem w celu rozpoczęcia Kursu.

§ 3.2 Realizacja Kursu

 1. Kursant w ramach rozpoczęcia Kursu otrzymuje od Content Writer materiały dydaktyczne oraz zestaw zadań do zrealizowania, polegające na przetłumaczeniu tekstów zgodnie z przesłanymi wytycznymi i odesłaniu treści z powrotem w celu otrzymania informacji zwrotnej.
 2. By ukończyć Kurs i otrzymać certyfikat, Kursant jest zobowiązany do zrealizowania 60 godzin szkolenia.
 3. Content Writer przyjmuje, że przetłumaczenie jednego tekstu jest równoznaczne z poświęceniem dnia roboczego (7 godzin 30 minut) na zrealizowanie programu Kursu. Kursant musi zatem przetłumaczyć 8 tekstów zgodnie z wytycznymi Content Writer.
 4. Dokładny czas spędzony na tłumaczeniu nie wpływa na liczbę tekstów podaną w pkt. 3.
 5. Zrealizowanie wszystkich tekstów wyznaczonych przez Content Writer wiąże się z ukończeniem Kursu.
 6. Kursant ma 12 miesięcy na ukończenie wszystkich zadań, liczone od momentu zapisu na Kurs.

§ 3.3 Ukończenie Kursu i wystawienie certyfikatu

 1. Zrealizowanie wyznaczonych zadań jest tożsame z Ukończeniem Kursu i wygaśnięciem wszelkich istniejących zobowiązań między Stronami.
 2. Ukończenie Kursu uprawnia Kursanta do uzyskania imiennego certyfikatu potwierdzającego kompetencje nabyte w trakcie Kursu.
 3. Content Writer przesyła certyfikat i udziela Kursantowi nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z certyfikatu w celach wizerunkowych, na przykład w związku z poszukiwaniem pracy lub budową portfolio.
 4. Content Writer analizuje przebieg Kursu, biorąc pod uwagę jakość tłumaczeń oraz organizację pracy Kursanta. Pozytywna ocena może skutkować propozycją nawiązania dalszej współpracy.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Content Writer. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

§ 5 Kontakt z Content Writer

Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna  poprzez adres e-mail: szkolenia@contentwriter.pl.

§ 6 Reklamacje dotyczące Praktyk

 1. Kursant może złożyć reklamacje związane z Kursem drogą poczty elektronicznej (e-mailowo) na adres: szkolenia@contentwriter.pl.
 2. Content Writer zaleca uwzględnienie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Kursanta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Content Writer. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie ingerują w skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 5 dni roboczych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Content Writer nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych niezależnych od Content Writer.
 2. Content Writer nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Content Writer.
 3. Content Writer ponosi odpowiedzialność wobec Kursanta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez Kursanta opłat za okres ostatniego roku. Content Writer ponosi wobec Kursanta odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, będące wynikiem umyślnego działania Content Writer, z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Kursant zaświadcza, że samodzielnie tłumaczy teksty («Utwory«) na polecenie Content Writer, a tym samym posiada względem nich osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 2. Kursant przenosi na Content Writer, bez konieczności składania odrębnego zaświadczenia w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu prezentacji tłumaczonych treści innym Kursantom. Ponadto Kursant zezwala Content Writer na wykonywanie praw zależnych do Utworów, w szczególności do dokonywania ich modyfikacji i poprawy, w celu ulepszenia Utworu i przekazania uwag dla Kursanta, co stanowi niezbędny element przebiegu Kursu.
 3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą na Content Writer w momencie przekazania tekstu przez Kursanta.

§ 9 Klauzula o poufności

 1. Informacje Poufne” to dotyczące Content Writer wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, personalne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
 2. Kursant jest zobowiązany nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z wszelkich ustaleń zawartych między Stronami, a także jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich środków uniemożliwiających ujawnienie Informacji Poufnych.
 3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane przez Content Writer, w tym między innymi materiały edukacyjne („Materiały”), stanowią i pozostaną własnością Content Writer i nie mogą być kopiowane w całości ani w części bez wyraźnej, pisemnej zgody Content Writer. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Content Writer.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Program nauczania wymaga od Kursanta aktywnego udziału polegającego na tworzeniu treści. Wyłącznie od Kursanta zależy, czy i w jakim terminie zrealizuje wszystkie wskazane zadania. Z tego względu nieukończenie Kursu nie uprawnia Kursanta do otrzymania zwrotu płatności za Kurs.
 2. Zważając na ściśle indywidualny charakter Kursu, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k. Kursantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie: przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm. ), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.
 4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle przebiegu Kursu w sposób ugodowy. Jeśli jednak spór będzie wymagać jurysdykcji prawnej, Kursant może wytoczyć sprawę w dowolnym sądzie znajdującym się w Polsce.

Desarrolla tu contenido más rápido que tus competidores.